Ontzorgen

Huisartsenzorg steeds beter georganiseerd

Vestigingsklimaat

De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in de huisartsenzorg. Er is veel zorg vanuit de ziekenhuizen overgedragen aan de huisartsenpraktijk, praktijken zijn gegroeid qua personeel, er is sprake van een sterk vergrijzende patiëntenpopulatie en de zorg is steeds complexer geworden. Voor de komende jaren wordt voorzien dat deze stijgende en veranderende zorgvraag doorzet. Daarnaast wordt het tekort aan zorgprofessionals steeds groter met de bijbehorende krapte op de arbeidsmarkt als gevolg. Verder stijgen de zorgkosten gestaag door en zijn de financiële groeimogelijkheden beperkt.

Deze ontwikkelingen hebben onder andere tot gevolg dat het huisartsentekort in Nederland de komende jaren steeds verder zal toenemen. Dit is ook voor de praktijken in onze regio nu al voelbaar. Oudere huisartsen ervaren problemen bij het vinden van praktijkopvolging en alle praktijken merken hoe lastig het is om een waarnemer te vinden bij afwezigheid.

DrechtDokters wil met een regionale en integrale aanpak de continuïteit in de huisartsenzorg in de regio garanderen en is daarom in 2021 het project ‘Vestigingsklimaat’ gestart. In dit project ligt de focus op het invulling geven aan de vervangingsvraag én de noodzakelijke toename van huisartsencapaciteit in de regio. Door meer huisartsen aan de regio te binden, leidt dit tot een vermindering van de werkdruk en een verhoging van het werkplezier.

In de eerste fase van het project inventariseren en analyseren we de situatie in de regio door bij zowel praktijkhouders als bij waarnemend huisartsen informatie op te halen over de vervangings- en uitbreidingsvraag, de beschikbare en benodigde huisartsencapaciteit op praktijkniveau en de waarneemproblematiek.

Nog voor de zomer van 2022 zal DrechtDokters een uitvoeringsprogramma vaststellen waar de komende periode, in ieder geval tot aan eind 2023. Concrete uitvoering van het programma zal plaatsvinden onder regie van een commissie vestigingsklimaat waarin verschillende huisartsen in de regio zitting hebben genomen.

“Als we het voor elkaar krijgen om het voor huisartsen aantrekkelijker te maken om praktijkhouder te zijn of te worden in de regio, is opvolging van en overdracht door huisartsen die met pensioen gaan geen structureel probleem meer. Een mooie stip op de horizon waar ik me met dit project graag voor inzet.”

– Maarten Saffrie, programmamanager

Inzet praktijkmanagement

Ook huisartsenpraktijken hebben te maken met steeds toenemende regeldruk. Dit komt bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving, grotere samenwerkingsverbanden, meer personeel en een toenemende zorgvraag. Een belangrijk doel van DrechtDokters is om de praktijkvoering van huisartsen zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat hun werklast vermindert en er meer tijd kan worden besteed aan patiënten. Daarom biedt DrechtDokters onze huisartsen praktijkmanagement aan, waarbij een praktijkmanager die in dienst is bij DrechtDokters meerdere praktijken ondersteunt bij de bedrijfsvoering. Daarbij wordt in de huisartsenpraktijk altijd eerst gestart met een praktijkscan, waarbij zaken als organisatie, personeel, kwaliteit, middelen en financiën worden doorgelicht. Ook geeft de praktijkscan de praktijkhouder de gelegenheid om de praktijk te vergelijken met andere praktijken in de regio. Aan de hand van de uitkomsten en aanbevelingen uit de praktijkscan wordt door de praktijkmanager een praktijkplan opgesteld, dat dient als leidraad om de gestelde doelen in de praktijk binnen een vastgestelde tijd te behalen. In het voorjaar van 2021 zijn de leden door middel van een enquête bevraagd over hun ervaringen met de dienstverlening van DrechtDokters op het gebied van praktijkmanagement. De uitkomsten van deze enquête gaven aanleiding om in 2022 te starten met het project ‘Doorontwikkeling praktijkmanagement’, waarvoor inmiddels een projectgroep is ingericht. In deze projectgroep participeren onder andere praktijkmanagers en huisartsen, die al dan niet gebruik maken van praktijkmanagement van DrechtDokters.

In 2021 had DrechtDokters drie praktijkmanagers in dienst. Sandra Jouwsma is één van hen.

“Doordat we alle drie een verschillende achtergrond hebben en op andere werkterreinen ervaring hebben opgedaan, kunnen we onderling veel kennis en kunde delen en onze expertise heel efficiënt inzetten.”

– Sandra Jouwsma, praktijkmanager

Regio-akkoord GLI in werking getreden

Per 1 januari 2021 is het regio-akkoord inzake de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in werking getreden. Het betreft hier een unieke samenwerking tussen DrechtDokters, GGD, leefstijlcentrum Your Health Spot (YHS) en (in eerste instantie) de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. In de loop van 2021 hebben steeds meer gemeenten in de regio zich aangesloten. In het regio-akkoord is vastgelegd dat de GLI centraal wordt georganiseerd, met de inzet van lokale leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten. Zo kunnen we met patiënten die deelnemen aan het programma werken aan het verbeteren van hun leefstijl. Tegelijkertijd nemen we aan dat dit zorgkosten reduceert en zorgaanbieders ontzorgt.  

OPEN: elektronische inzage aan patiënten

Om huisartsen te ondersteunen bij het bieden van elektronische inzage aan patiënten in hun dossier is landelijk het programma Online Patiëntinzage Eerstelijnszorg Nederland (OPEN) gestart. DrechtDokters is in dit kader penvoerder van de regionale coalitie die is gevormd met zorggroep Huisarts en Zorg uit Gorinchem. Bij deze coalitie zijn in totaal 132 praktijken aangesloten met in totaal ongeveer 450.000 patiënten.  Om tot inzet te komen die goed aansluit op de wensen en behoeften van de huisartsenpraktijk is een projectgroep opgericht bestaande uit verschillende huisartsen, praktijkmanagers en doktersassistenten uit de regio. Naast de projectgroep is ook een patiëntenpanel opgericht in samenwerking met de cliëntenraden van het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Beatrix ziekenhuis. In 2021 heeft vrijwel iedere huisartsenpraktijk de ‘DVZA aansluiting’ gerealiseerd. Met de DVZA-koppeling staan huisartsenpraktijken vanaf nu ook klaar om patiënten via het PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) toegang te bieden tot hun dossier. Hiermee hebben ook alle huisartsen de prestatie bij de zorgverzekeraar kunnen declareren. Het programma OPEN heeft een looptijd tot en met 2022. Ook in 2022 zal vanuit DrechtDokters de inzet worden voortgezet.